Vragenlijst Gezinsfunctioneren voor Ouders (VGFO)

De VGFO is een door ouders in te vullen vragenlijst om problemen binnen het gezin in kaart te brengen. De lijst bestaat uit 63 uitspraken, waarbij de ouder aangeeft in hoeverre elke uitspraak op hem of haar van toepassing is. Aspecten die aan bod komen zijn: Basiszorg, sociale contacten, opvoedingsvaardigheden, jeugdbeleving, veiligheid in het gezin, individueel functioneren en partnerrelatie.

Doel VGFO

De VGFO heeft als doel de problemen van multi-probleemgezinnen, zoals ervaren door de ouder(s), in kaart te brengen. De informatie die de VGFO oplevert, kan door hulpverleners gebruikt worden om een beeld te krijgen van het functioneren van het gezin en de problemen die ouders in het gezin ervaren. Gecombineerd met andere informatie, bijvoorbeeld informatie van de hulpverlener zelf, kan zo een completer beeld ontstaan over het functioneren van het gezin en de problemen die het gezin ervaart.De VGFO wordt veelal in het kader van een behandeling van één of meer kinderen ingevuld. De VGFO kan worden ingezet bij de aanvang van de behandeling om eventuele problemen te signaleren in het gezinsfunctioneren. Ook kan de vragenlijst gebruikt worden als de behandeling tussentijds gëevalueerd wordt. Tenslotte kan de VGFO gebruikt worden bij de afsluiting van een behandeling om na te gaan of het gezinsfunctioneren in de loop van de behandeling is verbeterd.

Doelgroep VGFO

De doelgroep van de VGFO bestaat uit ouders in multi-probleemgezinnen.

Gebruik VGFO

De VGFO tracht door vragen aan de ouder(s) informatie te verzamelen over aspecten van het functioneren van multi-probleemgezinnen.
Uitgangspunt bij de VGFO is het perspectief van de ouder. De vragenlijst wordt dan ook door de ouder ingevuld. Het verdient aanbeveling om de VGFO door beide ouders afzonderlijk te laten invullen. Hierdoor ontstaat een completer beeld van het functioneren van het gezin en kunnen verschillen in opvatting tussen beide ouders gesignaleerd worden.Bij ouders die moeite hebben met het invullen van vragenlijsten is het nodig om van tevoren met de ouder(s) de uitleg (opgenomen als voorblad bij de vragenlijst) door te spreken. Vooral de betekenis van de antwoordcategorieën is daarbij belangrijk. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat de hulpverlener de ouder(s) actief helpt bij het invullen van de items van de vragenlijst.

Overzicht GGZ meetinstrumenten

Op de pagina GGZ meetinstrumenten vindt u een overzicht van alle vragenlijsten die beschikbaar zijn in NETQ ROM.

Contact

Neem contact op als u de VGFO wilt gebruiken.