NETQ Monitoring voor huisartsenpraktijken

Sinds 2018 gebruiken vooral praktijkondersteuners (POH’s) van huisartsenpraktijken vragenlijsten van NETQ Monitoring via het platform VIPLive van Topicus. De vragenlijsten bieden kansen om de zorg verder te verbeteren; door betere overdracht naar de tweede lijn en door patiënten meer inzicht te geven. De POH’s zetten de vragenlijsten in voor GGZ-zorg, voor ouderenzorg en voor ketenzorg; voor screening, het voorbereiden van consulten en het monitoren van behandelvoortgang. Daarnaast zetten praktijken via hun zorggroep de Patient Reported Experience Measures (PREM) chronische zorg in voor het verzamelen van zorgervaringen.

Bekijk case  

Digitale vragenlijsten; een logische aanvulling op huisartsenzorg

Bijna alle huisartsenpraktijken werken samen met andere beroepsgroepen rondom GGZ-patiënten, kwetsbare ouderen en ketenzorgpatiënten (patiënten met een chronische ziekte zoals diabetes type 2). Meer dan de helft van de huisartsenpraktijken gebruikt via een zorggroep VIPLive van Topicus ter ondersteuning van deze samenwerking. VIPLive heeft multidisciplinaire samenwerkingstools, handelt declaraties af en biedt inzicht in de benodigde zorg per patiënt. Hierop sluiten de vragenlijsten van NETQ Monitoring goed aan.

De vragenlijsten verbeteren het inzicht in en daarmee de zorg voor patiënten. POH’s gebruiken de vragenlijsten onder andere voor screening en ter voorbereiding van consulten. Om daarnaast een beeld te krijgen van hoe chronisch zieke patiënten de zorg ervaren, zetten praktijken daarnaast ook de Patient Reported Experience Measures (PREM) chronische zorg in via hun zorggroep.

 

Efficiëntere zorg door betere overdracht naar de tweede lijn

Vanuit VIPLive ligt er al een infrastructuur voor samenwerking met de tweede lijn. Er wordt vanuit VIPLive al geconsulteerd en verwezen naar ziekenhuizen en naar bGGZ en sGGZ. VIPLive koppelt met systemen van tweedelijns zorgaanbieders.  Door de integratie van NETQ Monitoring vragenlijsten in VIPLive, is nu ook het onderling delen van de vragenlijstrapporten mogelijk. Dit bevordert op zijn minst de informatieoverdracht rondom een patiënt en kan zowel zorgprofessionals als patiënten werk besparen. Waarom zou een psycholoog of psychiater dezelfde vragenlijst afnemen als de huisartsenpraktijk dat een week geleden al heeft gedaan?

Zelf doen en inzicht leiden tot meer zelfregie

In toenemende mate nemen POH’s meerdere malen over een langere periode dezelfde vragenlijst af voor één patiënt. Hierdoor kunnen ze de voortgang van de patiënt beter in de gaten houden, oftewel, monitoren. Door een link te e-mailen vanuit VIPLive, kunnen zij patiënten de vragenlijsten ook zelf laten invullen. NETQ Monitoring bundelt de gegevens van de vragenlijsten in overzichtelijke rapporten die inzicht geven in de ontwikkeling over de tijd met tabellen en grafieken. POH’s vinden deze rapporten in het VIPLive patiëntoverzicht en patiënten vinden de rapporten in de patiëntomgeving van VIPLive. Patiënten zijn benieuwd ‘hoe ze het doen’. Dit wordt snel inzichtelijk in de rapporten door de gebruiksvriendelijke visuele presentatie.  Hier kunnen de patiënt en de POH’s vervolgens samen op inspelen.

Zorggroep Mediis heeft de PREM chronische zorg gebruikt als startpunt gebruikt voor het bevorderen van zelfregie onder chronisch zieke patiënten. Hier leest u hoe de zorggroep dat heeft aangepakt.

 

Vragenlijsten in de VIPLive vragenlijstetalage

 

Ouderen

MMSE Mini-Mental State Examination: screeningsinstrument voor globale indruk van het cognitief functioneren van oudere, in 7 domeinen van cognitief functioneren.

 

GFI Groninger Frailty Indicator meet kwetsbaarheid van een oudere. Frailty zegt iets over de ernst en de snelheid van het verouderingsproces binnen het individu en is gerelateerd aan chronische ziekte en functioneel verlies.

 

TFI Tilburg Frailty Indicator: vragenlijst over kwetsbaarheid voor mensen van 75 jaar of ouder. Met de antwoorden van je cliënt stel je eenvoudig vast of hij of zij fysieke, psychische of sociale problemen heeft.

 

Easycare TOS trap 1 Easycare Tweetraps Ouderen Screening (TOS) laat huisartsen en POH of wijkverpleegkundigen kwetsbaarheid onder ouderen snel in kaart brengen. Met Easycare maken zij gebruik van kennis die ze al hebben over hun patiënten. Dat scheelt tijd en draagt bij aan samenhangende, integrale zorgverlening in samenwerking met ouderen.

 

Easycare TOS trap 2 Easycare Tweetraps Ouderen Screening (TOS) laat huisartsen en POH of wijkverpleegkundigen kwetsbaarheid onder ouderen snel in kaart brengen. Met Easycare maken zij gebruik van kennis die ze al hebben over hun patiënten. Dat scheelt tijd en draagt bij aan samenhangende, integrale zorgverlening in samenwerking met ouderen.

 

TRAZAG Transmuraal Zorg Assessment Geriatrie: brengt het functioneren van ouderen in kaart, signaleert probleemgebieden en geeft handvatten voor aanpassing van de zorg.

 

Intermed Zorgcomplexiteit vanuit biopsychosociale benadering. Behoeften van patiënt geordend op vier domeinen: biologisch, psychologisch, sociaal en de relatie met de gezondheidszorg, elk gescoord op een tijdsas: voorgeschiedenis, huidige toestand en prognose.

 

Chronische zorg

MRC Modified Medical Research Councel Dyspnoe schaal: 1 vraag dat een cijfer geeft aan beperkingen door kortademigheid. De MRC is samen met FEV1 en FVC (gemeten bij spirometrie) een belangrijke maat bij COPD.

 

COPDmeter COPD vragenlijst naar klachten en beperkingen

 

CV DM Spreekuur Consult voorbereidende vragenlijst geïnspireerd op het Diabetes jaargesprek, met open vragen over bespreekpunten en aanvullend facultatieve gesloten vragen over leefstijl en klachten.

 

CV CVRM Spreekuur Consult voorbereidende vragenlijst gebaseerd op de NHG vragenlijst controlebezoek CVRM Spreekuur.

 

GGZ

AVL ADHD-vragenlijst Adhd VragenLijst: vaststellen van gedragssymptomen van ADHD bij kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar. Vervolgens kan in kaart worden gebracht in welke mate aandachtstekort, hyperactiviteit en impulsiviteit daarbij een rol spelen.

 

PHQ-9 Patienten gezondheidsvragenlijst 9: screeningsinstrument dat ook progressie van behandeling in kaart kan brengen. De PHQ brengt psychische stoornissen en somatoforme stoornissen in kaart.

 

GAD-7 De GAD-7 is een zelfrapportagevragenlijst om te screenen op klachten passend bij een gegeneraliseerde angststoornis en deze in ernst te meten.

 

SWANN ©Strengths and Weakness of ADHD Symptoms and Normal Behavior Scale: negen items over hyperactiviteit/impulsiviteit en negen items over aandachtstekort.

 

4DKL (Vierdimensionale KlachtenLijst) De Vierdimendionale klachtenlijst: De 4DKL+ is een testprotocol gericht op de screening van patiënten met een GGZ-hulpvraag om psychische klachten bij cliënten in kaart te brengen. Het geeft inzicht in de klacht op basis van vier dimensies: distress, depressie, angst en somatisatie.

 

BDI-II-NL (Beck’s Depression Inventory) De BDI-II is een korte zelfrapportagevragenlijst voor het meten van de ernst van depressie bij volwassenen en adolescenten.

 

Beck Anxiety Inventory_2019 Beck Anxiety Inventory 21-item zelfrapportagevragenlijst voor het meten van de aanwezigheid en de mate van angstklachten, overeenkomstig met de DSM-IV criteria.

 

EDIZ De EDIZ is een wetenschappelijk gevalideerde vragenlijst om de belasting van mantelzorgers van mensen met dementie te meten.

 

GDS-15 GDS is een zelfrapportage lijst die gebruikt wordt om depressie te identificeren in de ouderenzorg.

 

Overig

USD-4D Utrecht Symptoom Dagboek – 4 Dimensioneel: patiënten in de palliatieve fase benoemen prioriteiten om de laatste levensfase naar eigen wens en behoefte invulling te kunnen geven.

 

Positieve Gezondheid Bredere kijk op gezondheid: mensen geven in 6 dimensies met een spinnenweb in kaart hoe zij zelf hun gezondheid ervaren. Zorg-/hulpverleners en patiënten kunnen met die uitkomsten een heel ander gesprek voeren.

 

Medicatiereview (maatwerk Chronos voor medicatie review samenwerking apotheker – huisartsenpraktijk)

 

Prem – Chronische zorg PREM Chronische Zorg, een korte generieke vragenlijst voor het meten van patiëntervaringen bij programmatische chronische zorg.

 

PRAFAB De PRAFAB evalueert het niveau van beperkingen en participatieproblemen vanwege incontinentie.

 

WHO-5 De WHO-5 bestaat uit 5 vragen en is een signaleringsvragenlijst voor depressieve klachten

 

Hyperventilatie – Nijmeegse vragenlijst Screeningsinstrument voor patiënten met hyperventilatieklachten

 

EuroQol Five Dimensional Questionnaire (EQ-5D) Meet de Kwaliteit van Leven score op vijf gezondheidsniveaus (mobiliteit, zelfzorg, dagelijkse activiteiten, pijn/ongemak en angst/depressie).