Aan de vooravond van publicatie VIPP-regeling: in gesprek met GGzE

Volgens de laatste berichten zal begin november de definitieve publicatie van de VIPP-regeling voor GGZ plaatsvinden. Na de nulmetingen bij de deelnemende instellingen in het voorjaar, liet deze publicatie langer op zich wachten dan gepland. Het ministerie van VWS had de voorwaarden gewijzigd en de GGZ-instellingen konden zich hier niet in vinden. Maar inmiddels lijkt er overeenstemming te zijn en wordt de publicatie later deze week in de Staatscourant verwacht. Een van de instellingen die aanspraak wil maken op de subsidieregeling is NETQ ROM-klant GGz Eindhoven (GGzE). Het VIPP-programma is daar een van de aandachtsgebieden van Patricia Janssen-Peters, programmamanager Zorg & ICT. We spraken haar over de VIPP-regeling en de ICT-ambities van GGzE.

Afgelopen voorjaar heeft GGzE de nulmeting ingevuld. Wat is daar uit gekomen?

“Zoals het er nu naar uitziet gaan wij deelnemen aan module A, die gaat over informatie-uitwisseling, en module C, het opschalen van eHealth. Qua informatie-uitwisseling staan we nog helemaal aan het begin, maar met eHealth zijn we al een heel stuk verder. Wat betreft module B, medicatie, daar zijn we nog niet over uit. Dat ligt ook aan wat de nulmeting definitief uitwijst. Vanuit de VIPP-regeling wordt uiteindelijk bepaald waar je staat en aan welke modules je meedoet.”

U zegt dat GGzE al ver is met eHealth. Wat gebeurt er op dat gebied?

“Wij zijn al heel ver in het aanbieden van eHealth-modules voor bepaalde doelgroepen, maar het daadwerkelijke, bredere gebruik in de behandeling moet nog echt gestimuleerd worden. Bij de cliënt, maar ook bij de behandelaren. Iemand kan inloggen, maar als hij een minuut later weer vertrekt is de applicatie natuurlijk niet echt gebruikt. We weten dan misschien wel hoeveel er wordt ingelogd in onze eHealth-systemen, maar we hebben nog niet altijd goed in beeld wat er vervolgens mee wordt gedaan.

“Het eLab is een fantastische vrijplaats waar je gewoon kunt brainstormen en prototypes kunt ontwikkelen. Maar dan?”

GGZEI.nl is de zogenaamde digitale broedkast van ons eLab. Hier presenteren we onze innovaties en de voortgang ervan. De mooiste apps worden naar mijn mening ontwikkeld in samenwerking met onze cliënten. Wanneer zowel cliënten als behandelaars betrokken worden, dan zie je namelijk dat er een grotere adaptie is en dat men het ook wil gebruiken. Het eLab is dus een fantastische vrijplaats waar je gewoon kunt brainstormen en een prototype kunt ontwikkelen. Maar als het dan goed werkt, hoe zorg je dan dat het in de organisatie verder wordt uitgerold en beheerd? Daar hebben we nog wel wat stappen te maken.”

Waar zal de subsidie voornamelijk voor worden ingezet?

“Die zal grotendeels worden gebruikt voor de implementatie en inrichting van een cliëntportaal, zodat we kunnen voldoen aan de VIPP-eis van informatie-uitwisseling, en daarmee aan onze visie dat dit de eigen regie van de cliënt bevordert. Wij hebben op dit moment niet echt iets digitaals voor de cliënt. Wanneer een cliënt nu zijn dossier opvraagt, dan krijgt hij een kopietje. Maar vóór 2020 moet een burger gewoon digitaal inzage hebben in zijn dossier. Als cliënt moet je kunnen zien: wat staat er over mij, wat wordt er over mij gecommuniceerd, wat is mijn medicatie en hoe zit het met mijn ROM-uitslagen? En dat geldt niet alleen voor cliënten van de deelnemers aan het VIPP-programma, maar voor cliënten van álle zorgaanbieders. Dus het is een mooi bijkomend voordeel wanneer we hier subsidie voor krijgen.”

Gaat GGzE voor een bestaand cliëntportaal of wordt deze op maat gebouwd?

“Tegenwoordig gaan wij in principe voor standaard applicaties, want we hebben in het verleden gemerkt dat maatwerk nog wel eens omvalt als er updates komen, of dat koppelingen dan ineens niet meer werken. Ook qua beheer levert dit meer werk op. We denken nu: het zal niet voor niks standaard zijn en als 80% van de organisaties zo werkt, dan moeten wij misschien ook gewoon zo gaan werken. Dat aanpassen aan het systeem vindt men op de werkvloer nog wel eens lastig en ik begrijp dat, maar ik ben toch van mening dat ICT onze collega’s pas echt kan ondersteunen als we er waar nodig standaard processen onder hangen.”

Wat is voor GGzE het ideaalbeeld voor 2020?

“Mijn ideale plaatje is dat wij als instelling de cliënt via het portaal niet alleen inzage geven in zijn gegevens, maar dat het portaal veel meer mogelijkheden biedt om de eigen regie vorm te geven. Denk aan het ondertekenen van een zorgovereenkomst en het geven van informatie over de stoornis en behandeling van de cliënt. Ik zou graag zien dat cliënten zich via het portaal kunnen voorbereiden en dat zij vanuit die plek naar het eHealth-platform en naar NETQ ROM kunnen. Dat ze  niet vijf mailtjes krijgen met inlogcodes, maar gewoon via het portaal naar de belangrijkste applicaties kunnen gaan. Graag zou ik ook bereiken dat wij als regio alle medische gegevens van burgers bij elkaar brengen, zodat zij die vanuit één punt kunnen benaderen. Maar de volledig overkoepelende PGO’s [Persoonlijke GezondheidsOmgeving] zijn in mijn ogen nog een brug te ver. Het idee dat iedereen in 2020 een PGO op zijn mobiel heeft staan, vind ik niet realistisch. Gezien het financieringsvraagstuk, maar ook de signalen in de media over een gebrek aan draagvlak onder burgers en behandelaren, zie ik PGO’s nog geen grote vlucht nemen.”

Hoe kan een NETQ Healthcare jullie ondersteunen in het behalen van de doelstellingen voor 2020?

“De ROM-uitslagen moeten we op termijn ook kunnen uitwisselen met de cliënt. We zijn nu bezig met de zorginformatiebouwstenen [ZiB’s] voor ROM en dat is best een uitdaging. Het belangrijkste is dat NETQ Healthcare ervoor openstaat om de koppeling te maken met alle denkbare cliëntenportalen die er worden gebouwd. Wij gaan als GGZ-instellingen natuurlijk niet allemaal met dezelfde portalenleveranciers aan de slag.

“We moeten vanuit de zorg kijken waar ICT kan ondersteunen. Daarom ben ik ook programmamanager Zorg & ICT, en niet ICT & Zorg”

De ziekenhuizen zijn hier enorm tegenaan gelopen met hun EPD-leveranciers: die dachten in eerste instantie niet na over hoe je informatie kon uitwisselen. Het is dus echt goed dat jullie een open architectuur hebben. In eerste instantie ben ik al blij als de cliënt via een knop in het portaal naar zijn ROM-uitslagen toe kan, maar in de doorontwikkeling zou ik graag zien dat die uitslagen in het portaal staan en dat de cliënt daar iets mee kan. Het is voor ons belangrijk dat NETQ dat mogelijk maakt.”

Wat is uw persoonlijke visie op ICT in de zorg?

“Voor mij is het heel belangrijk dat we vanuit de zorg kijken waar ICT kan ondersteunen. Daarom ben ik ook programmamanager Zorg & ICT, en niet ICT & Zorg. Dat wil niet zeggen dat de zorg altijd leidend is – soms moet de zorg gewoon processen aanpassen – maar het moet wel vanuit de zorg gedreven zijn. Ik heb in het verleden te vaak gemerkt dat we iets bedachten waar de zorg gewoon niet op zat te wachten. Maar wanneer je echt met de zorg in gesprek gaat, én met de cliënt, dan kan ICT van maximale toegevoegde waarde zijn.”

 

Patricia Janssen-Peters werkt als programmamanager Zorg & ICT voor GGz Eindhoven (GGzE). Daarnaast rond zij begin november 2018 haar opleiding Klinische Informatica aan de TU Eindhoven af. Binnen GGzE is zij onder meer verantwoordelijk voor de uitrol van het VIPP-programma.

 

Bron foto’s: www.ggze.nl en www.ggzei.nl 

Meer weten over NETQ MonitoringNeem dan contact met ons op.


Wat is VIPP GGZ

VIPP staat voor Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional. Het gaat over het beter inzicht geven aan patiënten over hun gezondheid, eenduidigheid in verslaglegging, de uitwisseling van gegevens, het vergroten van de medicatieveiligheid en het stimuleren van eHealth.

 Met deze regeling wordt een bijdrage geleverd aan het vergroten van de eigen regie van de patiënt over zijn of haar zorgproces, het verkorten van de wachttijden en het reduceren van administratieve lasten. Ook wordt een impuls gegeven aan sector overstijgende samenwerkingen.

Het VIPP-programma bestaat uit drie modules:

A Patiënt & Informatie – Het verschaffen van dossiergegevens aan patiënten

B Patiënt & Medicatie – Het uitwisselen van medicatiegegevens

C Patiënt & eHealth – Het opschalen van eHealth

GGZ-instellingen die in aanmerking wilden komen voor subsidie konden eerder dit jaar meedoen aan een nulmeting. Begin november wordt de publicatie van de definitieve regeling verwacht. Voor 2020 dienen de doelstellingen te zijn behaald.

bron: www.vippggz.nl