Historische data inzichtelijk bij Akwa GGZ

Vanaf medio 2019 zullen ggz-instellingen data betreffende behandelingen aanleveren aan Akwa GGZ. Deze ROM-data worden door Akwa GGZ verwerkt tot rapportages die ggz-professionals inzicht geven in de kwaliteit van zorg. Voorheen werd dit aangestuurd vanuit SBG (Stichting Benchmark GGZ).

De data die in het verleden door SBG zijn verzameld werden dusdanig waardevol bevonden door verschillende zorgaanbieders, dat Akwa GGZ heeft besloten een deel van deze database over te nemen en (opnieuw) open te stellen. De data zijn omwille van privacyredenen ontdaan van gegevens die niet relevant zijn voor de uitkomsten. De gegevens kunnen geenszins worden herleid naar personen. De geanonimiseerde dataset is sinds 15 maart op aanvraag weer te raadplegen door zorgaanbieders die voorheen ROM-gegevens aanleverden aan SBG. Alleen data van de eigen organisatie zijn in te zien. Voor een deel zijn deze afgezet tegen het landelijk beleid.

Akwa GGZ werkt momenteel aan een vernieuwde versie van het GGZ Dataportaal. Het portaal zal verbeteringen bevatten op het gebied van structuur en layout en biedt nieuwe soorten rapportages. Net als dat NETQ Healthcare in het verleden de aanlevering van ROM-data aan SBG faciliteerde, zullen wij dit ook doen voor de aanlevering aan Akwa GGZ. Via onze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de voortgang.

Bron: Akwa GGZ