Vragenlijst Fundamentele Onthechting (VFO) in NETQ ROM

Kinderen en jongeren met ernstig agressief en antisociaal gedrag glijden op volwassen leeftijd vaak af naar de criminaliteit. Dit komt vooral voor bij jeugdigen die zich egocentrisch gedragen, een beperkte gewetensfunctie hebben, gebrek aan empathie vertonen en geen berouw voelen. In de literatuur vatten we deze kenmerken vaak samen onder de term ‘psychopathie’. Deze jongeren zijn zodanig losgeraakt van zichzelf dat beter kan worden gesproken van het syndroom van fundamentele onthechting. Fundamentele onthechting is een ernstige stoornis in de sociale en emotionele ontwikkeling. Kenmerkend voor een fundamentele hechtingsstoornis is dat het gaat om ontwortelde jeugdigen, die geen binding meer hebben met personen in hun direct omgeving en de samenleving. De VFO is gericht op vroegtijdige signalering van fundamentele onthechting.

Doel VFO

Het doel van de VFO is het bepalen in hoeverre kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar gedragingen vertonen die duiden op een fundamenteel gebrek aan sociale en emotionele binding. Daarnaast is de vragenlijst een instrument ten behoeve van de indicatiestelling voor het speciaal onderwijs en leerlinggebonden financiering (Resing e.a., 2008).

Doelgroep VFO

Kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar.

Gebruik VFO

De VFO wordt ingevuld door een persoon die goed op de hoogte is van het gedrag van het kind. Meestal zijn dit de ouders of de leerkracht, maar het kan ook een groepsleider, maatschappelijk werker, psycholoog, orthopedagoog of andere professionele hulpverlener zijn. De interpretatie van de uitslag mag alleen door psychodiagnosticus gedaan worden.

Overzicht GGZ meetinstrumenten

Op de pagina GGZ meetinstrumenten vindt u een overzicht van alle vragenlijsten die beschikbaar zijn in NETQ ROM.